Épületeink
cím

P-ţa Jean Calvin nr. 2 Tel: 0261-710 635, Fax: 710 635

Rövidített belső rendszabályzat

RAEI

Minden tanuló az iskolába való felvételének pillanatától az Ifjusági gyülekezet (IKE) tagjává válik. Tudatosan követnie kell Krisztus és az evangélium tanításait, erősítenie kell hitét, fegyelmeznie magatartását. Kötelessége részt venni a vasárnapi és ünnepi istentiszteleteken, a vallásos jellegű iskolai tevékenységeken.
A tanulóknak beszédben, tetteikben, egész magaviseletükben a műveltség, illem, tiszta erkölcs követelményeihez kell alkalmazkodniuk.
Minden tanulónak kötelessége, hogy példamutató magaviseletével jótékonyan befolyásolja tanulótársai magatartását, s ugyanakkor iskolán kívül is megbecsülést és elismerést vívjon ki a Református Gimnázium számára.
A tanulók kötelezettségei:
 • ismerjék és tiszteljék az állam és az egyház vezetőit
 • tiszteljék és becsüljék szüleiket, tanáraikat, nevelőiket, a felnőtteket és diáktársaikat
 • óvják és vigyázzák meg az iskola és a közösség vagyonát, saját és diáktársaik javait
 • az iskola javaiban okozott anyagi kárt az illető diák vagy diákközösség köteles megtéríteni
 • társaikat szándékosan megsérteni, kigúnyolni nem szabad
 • bármilyen sérelemért önhatalmulag elégtételt venni tilos
 • a tanítási napok rendjét pontosan be kell tartani
 • a tanórákon pontosan meg kell jelenniük
 • három késés egyenértékű egy igazolatlan hiányzással
 • igazolatlanul hiányozni sem a tanórákról, sem más iskolai rendezvényekről nem szabad
 • a hiányzásokat egy héten belül igazolni kell
 • tíz igazolatlan hiányzás után egy jegyet levonnak a magaviseleti jegyből
 • ha egy diák egy féléven belül 40 órát igazolatlanul elmulaszt, vagy egy tantárgyon belül az órák 30%-án nem vesz részt, azt az iskolából eltávolítják
 • félévenként a szülő igazolhat gyermekének két napot, ha erre vonatkozó kérését az osztályfőnöknek szóban és írásban előre jelzi
 • a diákoknak aktívan be kell kapcsolődniuk a tanítási folyamatba
 • a házi feladataikat pontosan el kell végezniük
 • az iskola területét a tanítás ideje alatt (beleértve a szünetet is) tilos engedély nélkül elhagyni
 • bármilyen probléma esetén azonnal értesíteni kell az osztályfőnököt vagy a szolgálatos tanárt
 • az ellenörzőjét minden diák köteles reggel a bejáratnál a szolgálatos tanárnak megmutatni, az iskolában magánál tartani, abba a jegyeket a tanárral vagy osztályfőnökkel beiratni, azt a szüleinek vagy gyámjának rendszeresen megmutatni és velük aláiratni
 • a diákok kötelesek a félévi és évvégi értesítőt szüleiknek vagy gyámjaiknak megmutatni és velük aláiratni
 • az iskolában és az iskolán kívül tilos a diákoknak dohányozni, alkoholt vagy drogot fogyasztani, ellenkező esetben a büntetés első alkalommal 100 ron, a továbbiakban pedig fegyelmi tárgyalás
 • kötelező a szerény, szolid öltözet és hajviselet, ezért az iskola diákjainak tilos a hajfestés, a smink használata, a körömlakk használata, a feltünő vagy drága ékszerek viselete, a fiúk nem hordhatnak hosszú hajat, szakállt valamint ékszereket
 • tilos a bárok, játéktermek, szórakozóhelyek látogatása
 • az iskola területén tilos a mobiltelefonok használata
 • az iskola területére tilos fegyvereket behozni, beleértve a fehér fegyvereket is
 • a bentlakásban lakó diákok kötelesek a bentlakás rendszabályzatát betartani.
Az iskola valamennyi diákja köteles az iskola belső rendszabályzatát betartani. Ennek érdekében az iskola tanárai és a diákok szülei vagy gyámjai kötelesek mindenben támogatni a diákokat és egymást.
Az iskolai rendszabályzat elleni kihágás, bárminemű vétség, igazolatlan hiányzás esetén a tanulókat a következő büntetésekkel sújthatja az iskolaszék illetve a tanári közösség:
 • szóbeli megrovás
 • írásbeli intő
 • magaviseleti jegy levonása
 • időleges kicsapás
 • az iskolából történő végleges eltávolítás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ugras a tetejéreUgrás a tetejére

Copyright © 2009 Szatmárnémeti Református Gimnázium.- Az oldalt készítette Elek Kinga

Országos vallásolimpia

Presbitérium

Végzőseink

 

Prezsbitérium

Végzőseink

Nagyjaink