Épületeink
cím

P-ţa Jean Calvin nr. 2 Tel: 0261-710 635, Fax: 710 635

Nyelvi kompetencia egy magyartanár szemével

A Szatmárnémeti Református Gimnázium végzős diákjai, a nappali tagozatos XII. A, XII. B, XII. C osztályos tanulók, illetve az esti tagozatos XIII. A osztály végzősei, akik kíváncsian várták ezt az új jellegű megmérettetést. A kompetenciákat felmérő szóbeli érettségi vizsga tanárra és diákra egyaránt az újszerűség erejével hatott. Mivel ennek a fajta szóbeli vizsgának nem voltak előzményei, csak az előző évek tapasztalataira és követelményrendszerére támaszkodhattunk. Már jó ideje annak, hogy az ismeretfelmérés igénye helyett a kompetenciák felmérésére fektették a hangsúlyt a magyar nyelv- és irodalom oktatásában az anyanyelvi intézményekben, de a szóbeli érettségin a tantervben kijelölt irodalomelméleti, irodalomtörténeti, stilisztikai ismeretekre is nagy hangsúlyt fektettek. Ez azt jelentette, hogy még a tavaly az érettségizőnek a szóbeli vizsgán két tételből kellett vizsgáznia, az értékelő tanároknak pedig tárgyi tudást (elsősorban elméleti jellegűt) és nyelvi kompetenciát kellett mérnie és értékelnie.
Az idei érettségi modellek megjelentek az Oktatásügyi Minisztérium honlapján és mindenki számára egyértelművé vált, hogy az elvárások a nyelvi kompetenciák felmérésének az irányába tolódtak. A tudatos nyelvi viselkedés, a szövegértés és  a szövegalkotás kerültek előtérbe az idén.
Ez jelentősen megkönnyítette tanár és diák munkáját, hiszen így több időt fordíthattak a nyelvi kompetencia felmérésére, a nyelvi jelenségek felismerésére, értelmezésére. Természetesen ugyanannyi idő alatt, mint az előző években, amikor az érettségizőnek kétszer annyi ismeretanyaggal és elméleti háttéralaptudással kellett megbirkóznia.
Ez mindenképp könnyítést jelentett a vizsgázónak, a tanárnak pedig lehetőséget arra, hogy felmérjék a gimnáziumi évek anyanyelvi oktatásrendszerének hatékonyságát.
A szóbeli érettségire összesen 120 diák jelentkezett és mindenki sikeresen vizsgázott. Osztályonként csak elenyésző számú közepes minősítés született, a többi felelet a kiváló kategóriába tartozott.
A szövegek érdekesek, igényesek voltak és átfogták a tanult nyelvi regisztereket. Oldott hangulatú, meghitt beszélgetések voltak ezek a feleletek. A diákok elmondhatták a témával kapcsolatos meglátásaikat, gondolataikat. Voltak a feladatok között szorosan az adott szöveghez kötődő feladatok (címértelmezés, szövegtípus felismerése, nyelvi jelenségek értelmezése), de ezek mellett szinte minden esetben találkoztunk kreatív jellegű feladatokkal is (véleményalkotás, érvelés, szövegalkotás, játék).
Összességében elmondható, hogy sikeres és stresszmentes kompetenciafelmérés volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Szatmárnémeti Református Gimnázium.- Az oldalt készítette Elek Kinga

Országos vallásolimpia

Presbitérium

Végzőseink

 

Prezsbitérium

Végzőseink

Nagyjaink